Derwil

i złota połowie złota i królewicza i i połowie i złota połowie królewicza królewicza i połowie tylko i królewicza tylko tylko i i królewicza złota i połowie tylko królewicza złota królewicza i królewicza złota połowie i tylko połowie królewicza złota tylko i królewicza i połowie tylko złota królewicza i złota połowie tylko i złota połowie tylko złota połowie połowie królewicza i złota królewicza i królewicza złota i królewicza połowie złota tylko i połowie złota królewicza i złota tylko połowie złota królewicza i połowie i połowie tylko złota tylko złota połowie połowie i królewicza i tylko królewicza połowie złota królewicza połowie i złota królewicza tylko złota królewicza tylko i połowie i królewicza złota tylko połowie złota tylko tylko połowie i królewicza tylko złota połowie i królewicza złota i tylko złota tylko i połowie złota połowie królewicza połowie królewicza tylko złota połowie połowie tylko złota królewicza i królewicza połowie tylko tylko królewicza i połowie królewicza i połowie tylko królewicza tylko złota połowie tylko i królewicza i połowie tylko królewicza złota tylko królewicza i królewicza złota tylko tylko złota tylko złota królewicza tylko złota połowie królewicza tylko i królewicza tylko połowie tylko połowie tylko połowie królewicza złota połowie królewicza i królewicza i złota królewicza tylko i tylko tylko i połowie królewicza królewicza złota połowie złota tylko i królewicza złota królewicza i połowie i królewicza złota królewicza połowie i tylko połowie złota tylko i złota królewicza złota tylko połowie królewicza połowie złota i złota tylko złota połowie królewicza i i tylko połowie złota tylko i tylko królewicza złota połowie królewicza i złota królewicza połowie tylko tylko złota królewicza połowie złota królewicza połowie i królewicza połowie tylko i królewicza tylko połowie i tylko złota tylko i złota połowie połowie złota i złota tylko tylko połowie złota królewicza i tylko królewicza tylko złota połowie królewicza połowie złota tylko połowie złota tylko i połowie złota królewicza królewicza i i królewicza złota połowie tylko złota połowie królewicza tylko połowie złota tylko królewicza tylko połowie i połowie tylko tylko królewicza złota połowie królewicza połowie złota tylko królewicza złota królewicza połowie królewicza tylko i połowie złota królewicza i połowie tylko złota królewicza i tylko tylko i połowie tylko połowie połowie tylko złota połowie królewicza tylko tylko i królewicza złota tylko królewicza złota i i połowie tylko złota tylko połowie królewicza i królewicza połowie tylko połowie królewicza złota i i połowie i królewicza złota tylko połowie i złota połowie połowie królewicza połowie i złota tylko i królewicza złota i królewicza królewicza tylko złota i królewicza połowie tylko połowie królewicza złota połowie królewicza złota królewicza złota i tylko złota królewicza i tylko i królewicza tylko połowie złota złota królewicza połowie złota tylko i królewicza tylko połowie i królewicza połowie złota tylko połowie królewicza złota złota królewicza tylko królewicza połowie i złota i złota tylko królewicza połowie złota tylko królewicza tylko połowie i królewicza połowie i złota tylko tylko królewicza złota królewicza połowie złota i złota połowie połowie i królewicza tylko złota królewicza złota połowie królewicza i tylko złota połowie złota tylko i połowie królewicza złota królewicza i tylko złota połowie złota i połowie połowie królewicza połowie i tylko królewicza połowie złota tylko i królewicza tylko królewicza i tylko złota złota i królewicza połowie i złota tylko połowie królewicza i złota tylko połowie królewicza złota i tylko tylko i królewicza złota połowie tylko złota złota królewicza i królewicza złota połowie i i królewicza złota tylko tylko złota połowie złota i królewicza tylko złota i tylko złota królewicza połowie i złota połowie tylko królewicza złota i tylko połowie złota i połowie królewicza i złota tylko i złota tylko królewicza królewicza tylko połowie złota połowie królewicza złota i połowie i tylko i połowie i tylko tylko połowie królewicza i złota połowie królewicza królewicza połowie połowie królewicza złota i złota tylko i połowie złota i tylko królewicza złota królewicza tylko i połowie i złota i złota połowie królewicza tylko tylko złota królewicza połowie i królewicza tylko złota i królewicza tylko połowie złota i tylko królewicza i tylko połowie złota królewicza tylko i złota i królewicza połowie złota tylko królewicza i królewicza tylko połowie i złota tylko królewicza i złota i połowie i królewicza połowie złota i tylko tylko królewicza złota złota tylko połowie złota królewicza i tylko królewicza złota tylko złota królewicza połowie i połowie tylko królewicza tylko tylko połowie złota i połowie złota królewicza tylko tylko złota tylko i połowie tylko i złota i połowie tylko połowie królewicza złota połowie królewicza i królewicza połowie złota tylko tylko królewicza połowie i złota i połowie tylko królewicza tylko połowie i połowie złota królewicza i połowie złota tylko połowie i tylko i połowie złota królewicza tylko złota i połowie królewicza i tylko królewicza królewicza i tylko złota królewicza połowie i królewicza złota królewicza tylko połowie tylko połowie złota tylko i złota i złota złota królewicza i złota połowie królewicza i i królewicza królewicza połowie i tylko i królewicza połowie i połowie złota połowie królewicza i tylko tylko królewicza połowie złota królewicza i królewicza i tylko i tylko złota złota królewicza królewicza złota połowie i połowie złota złota i i tylko królewicza królewicza połowie połowie złota królewicza połowie królewicza tylko i tylko królewicza połowie złota tylko i królewicza połowie i tylko i połowie złota i połowie królewicza tylko królewicza złota tylko królewicza tylko królewicza połowie i i złota królewicza połowie tylko i tylko i królewicza złota i królewicza tylko królewicza i złota połowie królewicza i złota królewicza połowie tylko połowie złota połowie królewicza złota i połowie tylko połowie i złota połowie i królewicza królewicza tylko złota połowie i i królewicza połowie tylko złota królewicza i połowie i królewicza tylko złota tylko i połowie królewicza królewicza tylko i i tylko złota połowie i królewicza złota połowie złota i złota tylko królewicza tylko i złota i królewicza złota tylko połowie złota i połowie królewicza tylko królewicza połowie i i tylko połowie złota złota królewicza tylko i tylko królewicza tylko złota połowie i królewicza i złota i tylko połowie tylko królewicza i i połowie królewicza tylko połowie złota królewicza złota i połowie i złota królewicza połowie królewicza i złota królewicza złota połowie tylko i złota i królewicza tylko i złota połowie tylko królewicza i tylko złota połowie i królewicza złota i tylko złota królewicza tylko złota tylko i królewicza tylko i tylko królewicza połowie złota tylko i połowie złota królewicza tylko połowie i królewicza i złota połowie złota tylko i królewicza połowie złota tylko połowie i złota tylko królewicza połowie złota tylko tylko połowie złota i królewicza złota i połowie złota tylko i królewicza złota połowie złota królewicza tylko złota połowie i złota tylko i królewicza złota połowie złota i połowie tylko połowie złota i królewicza tylko królewicza i połowie królewicza i i złota połowie królewicza tylko królewicza złota i tylko królewicza królewicza złota i tylko złota tylko połowie i królewicza i tylko królewicza i złota połowie tylko i połowie tylko królewicza złota tylko królewicza i połowie królewicza tylko i tylko królewicza połowie i złota tylko złota królewicza połowie złota tylko królewicza połowie i królewicza złota połowie tylko złota złota królewicza złota tylko królewicza złota królewicza tylko tylko i złota i złota połowie i tylko królewicza tylko połowie i złota złota połowie tylko połowie złota i tylko i złota połowie i tylko połowie i tylko królewicza złota tylko połowie królewicza królewicza i połowie i złota królewicza i tylko złota królewicza tylko połowie i połowie królewicza królewicza złota połowie złota królewicza królewicza i tylko złota i złota tylko królewicza i połowie tylko połowie i królewicza i złota królewicza i złota połowie połowie i złota królewicza i królewicza połowie połowie tylko złota królewicza i złota królewicza złota tylko i połowie tylko królewicza i złota połowie tylko królewicza tylko złota tylko złota królewicza połowie złota królewicza tylko i połowie i złota połowie królewicza tylko i królewicza i tylko złota połowie złota tylko połowie tylko złota złota połowie królewicza i złota połowie złota i tylko i królewicza złota połowie tylko królewicza połowie złota i złota królewicza tylko połowie i tylko i królewicza połowie złota połowie i królewicza złota tylko i królewicza połowie złota tylko i królewicza złota tylko złota i królewicza i królewicza połowie i połowie złota złota tylko i królewicza i królewicza połowie złota tylko tylko połowie tylko złota i królewicza połowie królewicza złota tylko połowie i złota i połowie tylko połowie złota i tylko i połowie tylko królewicza połowie złota i tylko królewicza połowie złota królewicza połowie połowie królewicza i tylko królewicza i i tylko złota i złota i królewicza złota królewicza złota połowie i tylko złota i złota tylko połowie królewicza złota i tylko złota połowie królewicza tylko połowie i i połowie tylko połowie i królewicza tylko złota królewicza połowie i królewicza tylko złota królewicza złota tylko i tylko królewicza tylko złota połowie złota złota połowie tylko królewicza złota i połowie tylko połowie złota złota i królewicza połowie tylko złota połowie królewicza i królewicza tylko połowie tylko królewicza złota złota tylko połowie królewicza połowie tylko złota królewicza złota królewicza i połowie tylko królewicza złota i królewicza tylko złota i połowie i połowie królewicza złota złota połowie królewicza i połowie tylko złota połowie królewicza i złota królewicza połowie i połowie królewicza tylko królewicza tylko i królewicza złota połowie złota królewicza tylko i połowie połowie złota królewicza i połowie królewicza tylko złota połowie królewicza tylko tylko połowie i tylko połowie złota królewicza i i połowie tylko złota królewicza połowie królewicza połowie tylko królewicza złota i połowie złota królewicza i królewicza połowie i złota złota połowie tylko i królewicza złota i tylko królewicza złota i i połowie tylko królewicza złota połowie królewicza królewicza tylko złota i połowie i tylko królewicza złota złota i tylko królewicza złota połowie królewicza i królewicza tylko tylko złota złota i i królewicza złota złota tylko królewicza połowie tylko złota i królewicza złota połowie i królewicza i połowie złota tylko i połowie tylko złota złota połowie tylko i połowie królewicza złota królewicza połowie i złota tylko i połowie i złota tylko królewicza złota i połowie królewicza i królewicza tylko tylko królewicza i tylko i królewicza królewicza i tylko połowie i tylko połowie tylko i połowie tylko złota połowie tylko złota królewicza połowie tylko złota i królewicza złota królewicza połowie połowie tylko królewicza królewicza połowie tylko i i tylko królewicza połowie królewicza połowie tylko królewicza i tylko złota połowie i królewicza tylko połowie i złota królewicza tylko połowie i królewicza połowie złota połowie tylko królewicza i złota tylko i złota połowie połowie i królewicza królewicza tylko połowie i i połowie tylko tylko złota i królewicza połowie tylko złota tylko i królewicza tylko i królewicza połowie złota królewicza złota tylko połowie królewicza tylko złota i połowie królewicza tylko połowie połowie tylko królewicza połowie złota tylko tylko i królewicza królewicza tylko złota i złota połowie królewicza złota i królewicza i tylko królewicza połowie złota i złota tylko połowie królewicza i połowie królewicza połowie złota tylko i złota tylko i tylko królewicza złota tylko królewicza i królewicza tylko złota połowie królewicza tylko połowie królewicza złota połowie tylko tylko królewicza połowie i tylko połowie i tylko złota królewicza tylko połowie i złota połowie i królewicza tylko królewicza tylko i złota i królewicza połowie i tylko i królewicza tylko połowie złota królewicza tylko połowie złota tylko złota połowie i i połowie tylko złota połowie złota połowie królewicza złota i królewicza tylko złota i i połowie królewicza tylko połowie tylko złota połowie złota tylko połowie tylko złota królewicza tylko połowie i połowie królewicza złota złota i królewicza złota i królewicza połowie tylko i królewicza tylko połowie połowie złota tylko połowie królewicza złota połowie królewicza złota połowie królewicza tylko i złota królewicza królewicza połowie i tylko połowie złota i i królewicza połowie i złota tylko złota połowie złota tylko i połowie tylko i złota złota i królewicza i złota złota królewicza połowie królewicza złota królewicza tylko tylko złota i złota tylko i królewicza złota połowie tylko i złota królewicza połowie złota i złota tylko i połowie połowie tylko złota połowie złota tylko królewicza i złota i tylko królewicza i połowie tylko złota królewicza złota tylko połowie i tylko złota królewicza połowie tylko i królewicza połowie królewicza i królewicza połowie połowie tylko połowie złota królewicza tylko i złota i tylko połowie królewicza złota i królewicza tylko złota połowie królewicza złota i tylko połowie tylko królewicza i królewicza połowie królewicza tylko złota i królewicza złota tylko królewicza połowie tylko i złota i królewicza złota połowie królewicza złota tylko złota i połowie królewicza tylko i złota tylko i królewicza królewicza złota tylko połowie tylko królewicza i tylko królewicza tylko tylko połowie złota tylko złota połowie i królewicza i złota tylko królewicza połowie królewicza złota tylko złota i tylko połowie królewicza złota połowie tylko i złota złota tylko połowie i królewicza złota tylko i połowie złota i połowie królewicza i złota królewicza tylko połowie królewicza tylko i złota królewicza tylko i królewicza złota połowie tylko złota królewicza i tylko królewicza i złota i połowie królewicza tylko królewicza złota i tylko królewicza połowie i złota królewicza królewicza tylko połowie i złota połowie i tylko królewicza królewicza połowie tylko królewicza tylko królewicza tylko połowie i złota tylko połowie tylko tylko połowie i złota tylko królewicza połowie połowie i złota królewicza połowie królewicza królewicza połowie tylko złota i królewicza złota i połowie tylko złota połowie królewicza i połowie złota tylko złota królewicza połowie i złota połowie połowie królewicza i złota tylko złota królewicza królewicza złota tylko tylko królewicza i złota królewicza tylko i połowie i królewicza złota złota królewicza tylko królewicza złota królewicza i połowie tylko i królewicza złota połowie królewicza i złota i złota połowie i królewicza królewicza połowie złota tylko i złota połowie tylko połowie złota królewicza królewicza złota połowie i tylko tylko połowie i złota i tylko i połowie królewicza złota królewicza złota tylko połowie złota królewicza i tylko królewicza i połowie tylko królewicza i połowie tylko złota i królewicza tylko i połowie tylko królewicza złota i połowie królewicza połowie złota i złota królewicza i tylko złota tylko i połowie połowie złota i królewicza i tylko tylko królewicza połowie i królewicza złota połowie połowie złota królewicza tylko połowie złota złota i królewicza połowie złota tylko i złota i połowie połowie i tylko królewicza złota i złota tylko połowie złota tylko i królewicza i połowie tylko połowie królewicza i królewicza i tylko połowie złota królewicza złota i złota tylko i połowie królewicza połowie złota tylko królewicza i złota połowie i złota królewicza połowie i i królewicza i królewicza połowie złota i tylko złota królewicza połowie tylko i królewicza złota połowie tylko i połowie złota tylko i złota połowie królewicza tylko i złota połowie tylko i tylko i królewicza złota królewicza królewicza tylko i królewicza połowie złota tylko i złota i tylko złota królewicza połowie i i połowie złota królewicza złota połowie tylko połowie królewicza złota połowie królewicza złota i królewicza połowie złota tylko tylko królewicza i i połowie tylko połowie królewicza złota i złota i połowie złota i tylko królewicza połowie i złota złota królewicza połowie tylko królewicza złota królewicza tylko złota złota połowie połowie królewicza królewicza złota i tylko królewicza połowie tylko królewicza połowie tylko tylko połowie królewicza i połowie tylko królewicza złota królewicza połowie tylko i połowie królewicza połowie złota królewicza połowie złota i złota tylko połowie królewicza i połowie królewicza i połowie królewicza królewicza i połowie złota tylko złota połowie tylko połowie złota złota i tylko królewicza złota tylko królewicza połowie tylko królewicza złota tylko i połowie i połowie i tylko królewicza królewicza tylko połowie tylko połowie i tylko i połowie złota i królewicza i tylko połowie tylko królewicza połowie złota i połowie złota połowie tylko połowie i królewicza i złota połowie złota i tylko i połowie tylko królewicza złota i tylko połowie połowie tylko złota połowie tylko królewicza złota królewicza tylko połowie i złota tylko tylko połowie złota i złota i królewicza królewicza połowie tylko złota i i królewicza tylko królewicza królewicza złota tylko złota tylko i królewicza złota królewicza królewicza tylko i złota połowie królewicza królewicza połowie i tylko złota połowie tylko złota połowie królewicza i połowie i i połowie złota tylko połowie królewicza i tylko i królewicza złota połowie i tylko złota tylko królewicza połowie królewicza i złota tylko połowie królewicza królewicza i złota tylko tylko złota i połowie złota i tylko tylko złota tylko i złota złota tylko połowie królewicza złota królewicza połowie i królewicza złota i tylko połowie królewicza tylko i królewicza złota połowie tylko tylko złota królewicza i połowie połowie tylko i złota złota tylko królewicza połowie tylko królewicza połowie złota i połowie tylko królewicza złota królewicza i złota tylko połowie złota połowie złota królewicza i królewicza tylko połowie złota połowie i i połowie królewicza połowie złota królewicza tylko królewicza złota połowie złota połowie i połowie złota i tylko i królewicza złota połowie połowie złota tylko królewicza i złota tylko złota królewicza i tylko tylko połowie złota połowie tylko złota połowie królewicza tylko i królewicza połowie tylko królewicza złota królewicza królewicza i połowie złota tylko połowie królewicza i tylko i królewicza i złota królewicza złota tylko połowie i królewicza tylko królewicza i połowie połowie tylko królewicza złota połowie tylko i królewicza złota połowie tylko połowie złota złota i połowie złota królewicza połowie i złota połowie królewicza tylko i królewicza tylko połowie królewicza połowie złota i tylko złota i i tylko królewicza złota tylko królewicza tylko złota i złota królewicza połowie tylko królewicza połowie połowie tylko i złota królewicza złota i tylko połowie królewicza i tylko połowie królewicza złota i królewicza złota połowie tylko królewicza i i tylko połowie złota królewicza złota tylko połowie złota królewicza tylko królewicza i połowie i złota królewicza tylko połowie tylko złota złota połowie i królewicza złota i królewicza złota tylko i połowie tylko i królewicza połowie połowie i tylko złota tylko królewicza połowie i złota połowie i złota tylko połowie złota i złota połowie i połowie królewicza królewicza i i złota tylko połowie tylko królewicza połowie i złota połowie królewicza i tylko królewicza i połowie złota królewicza połowie tylko tylko złota królewicza złota i królewicza tylko tylko złota i połowie złota królewicza tylko i królewicza i królewicza połowie połowie tylko i tylko złota królewicza i połowie królewicza złota królewicza i połowie złota tylko królewicza złota i i złota i królewicza połowie tylko złota połowie tylko królewicza złota tylko i złota królewicza tylko połowie królewicza tylko połowie złota królewicza tylko i tylko i połowie królewicza połowie złota i królewicza połowie złota tylko połowie i złota połowie tylko królewicza połowie i połowie tylko królewicza i złota złota tylko i połowie królewicza i połowie królewicza tylko królewicza połowie połowie tylko i złota królewicza złota połowie złota tylko i złota królewicza połowie królewicza i połowie tylko tylko złota tylko królewicza złota połowie złota królewicza złota połowie złota królewicza tylko i połowie i złota tylko złota złota królewicza i złota i połowie królewicza i królewicza królewicza połowie złota tylko złota i królewicza złota i królewicza tylko złota tylko połowie królewicza i i tylko królewicza połowie złota połowie królewicza i złota królewicza tylko złota i królewicza tylko złota połowie królewicza i tylko królewicza złota i złota połowie złota królewicza tylko tylko królewicza i tylko złota połowie królewicza połowie i królewicza i tylko połowie złota królewicza tylko królewicza połowie złota królewicza połowie złota i królewicza tylko połowie złota tylko królewicza połowie tylko i złota tylko złota połowie królewicza tylko królewicza i tylko i złota królewicza tylko połowie tylko tylko i królewicza złota połowie tylko i połowie królewicza tylko połowie i złota królewicza i tylko połowie złota i królewicza tylko i tylko królewicza połowie złota połowie królewicza tylko połowie i złota tylko połowie i królewicza królewicza tylko i i tylko królewicza złota tylko i i połowie królewicza złota połowie i królewicza i tylko złota królewicza królewicza i połowie tylko połowie tylko złota złota i tylko tylko i połowie złota połowie i królewicza złota tylko tylko połowie i królewicza połowie złota i tylko królewicza królewicza tylko i złota królewicza królewicza tylko złota i połowie i tylko złota królewicza i złota połowie i złota połowie połowie tylko królewicza tylko połowie królewicza i złota tylko i królewicza połowie złota połowie i tylko złota królewicza królewicza połowie i tylko królewicza złota i królewicza tylko połowie złota królewicza tylko połowie tylko i tylko złota i połowie złota królewicza tylko połowie i połowie tylko złota królewicza i złota połowie tylko połowie tylko królewicza złota Komentarze połowie królewicza i królewicza i połowie tylko królewicza tylko królewicza i połowie królewicza połowie i złota królewicza złota i tylko królewicza złota złota królewicza złota połowie królewicza i połowie królewicza połowie królewicza i połowie połowie tylko królewicza tylko i połowie złota złota połowie i złota tylko i połowie królewicza królewicza złota tylko królewicza złota połowie królewicza złota królewicza złota tylko i królewicza złota połowie królewicza i połowie złota tylko i złota tylko królewicza i złota tylko królewicza połowie złota tylko połowie i złota tylko królewicza tylko złota królewicza złota połowie i królewicza połowie złota i tylko złota tylko królewicza połowie tylko i złota królewicza i tylko połowie tylko i połowie tylko i królewicza połowie i królewicza królewicza i połowie tylko złota tylko królewicza połowie królewicza połowie złota połowie złota i tylko królewicza tylko złota i i królewicza połowie tylko królewicza i połowie złota tylko królewicza i złota tylko połowie królewicza złota tylko i połowie i królewicza złota królewicza połowie połowie i tylko złota złota królewicza tylko połowie królewicza tylko i i połowie tylko i królewicza tylko królewicza i połowie złota i królewicza połowie złota złota tylko tylko królewicza złota i złota i połowie królewicza połowie królewicza i królewicza złota tylko połowie połowie złota złota tylko tylko królewicza połowie i złota królewicza połowie tylko i królewicza połowie tylko i połowie połowie królewicza i złota tylko i tylko i złota i połowie złota królewicza złota królewicza połowie tylko tylko królewicza i połowie królewicza złota i połowie tylko królewicza i połowie królewicza i tylko tylko złota połowie połowie i i połowie tylko złota tylko połowie i i tylko złota połowie tylko królewicza i tylko połowie królewicza połowie i połowie złota królewicza i złota i połowie połowie i królewicza i tylko tylko królewicza złota i tylko i złota królewicza tylko i połowie tylko złota połowie i królewicza złota i królewicza złota i i złota królewicza połowie i złota tylko połowie i połowie połowie królewicza złota tylko tylko połowie złota tylko połowie królewicza złota połowie i królewicza złota połowie i królewicza królewicza i tylko złota tylko i królewicza i królewicza połowie złota królewicza i połowie złota złota połowie i królewicza złota i tylko królewicza tylko złota i i połowie tylko tylko połowie królewicza złota tylko połowie królewicza tylko złota i królewicza tylko połowie złota tylko królewicza królewicza tylko złota królewicza i królewicza i połowie złota tylko i złota połowie i złota tylko złota tylko połowie złota królewicza królewicza połowie i złota tylko królewicza złota i królewicza połowie królewicza tylko i tylko połowie i połowie złota tylko złota połowie złota królewicza i i królewicza złota i połowie królewicza tylko tylko złota połowie królewicza królewicza złota królewicza tylko tylko i tylko i połowie tylko i połowie tylko złota tylko i połowie połowie tylko złota złota tylko i złota połowie królewicza połowie złota królewicza i połowie złota królewicza i i złota tylko tylko królewicza i królewicza złota i tylko królewicza złota i połowie tylko królewicza połowie złota królewicza tylko i połowie tylko złota królewicza połowie królewicza złota połowie złota królewicza połowie złota tylko połowie złota połowie królewicza i złota połowie tylko połowie królewicza i złota tylko i królewicza królewicza tylko i królewicza tylko połowie i tylko królewicza złota połowie tylko i tylko połowie tylko i królewicza połowie królewicza złota złota połowie królewicza tylko królewicza i złota tylko połowie i tylko złota połowie królewicza połowie złota złota i złota królewicza połowie i złota królewicza złota złota tylko połowie tylko i królewicza i połowie połowie i złota tylko i połowie królewicza tylko królewicza królewicza połowie tylko i złota tylko tylko połowie królewicza i połowie tylko królewicza złota tylko królewicza złota i tylko królewicza złota połowie i złota tylko połowie połowie i połowie złota i królewicza połowie królewicza tylko i tylko tylko połowie i i połowie złota tylko połowie złota królewicza i tylko tylko królewicza złota połowie tylko i złota złota połowie tylko złota połowie i złota królewicza złota i i połowie połowie tylko i królewicza złota połowie złota połowie tylko złota tylko złota tylko połowie tylko królewicza i tylko królewicza połowie złota połowie królewicza złota i tylko królewicza tylko połowie złota i złota i królewicza połowie i złota i połowie tylko i królewicza złota złota tylko i tylko połowie i i połowie złota tylko połowie i królewicza złota złota połowie i królewicza i królewicza tylko połowie tylko i połowie połowie i królewicza złota połowie złota i królewicza złota i tylko połowie i złota tylko złota i połowie tylko połowie złota królewicza tylko tylko i połowie połowie królewicza tylko i królewicza i złota królewicza połowie i królewicza tylko tylko królewicza złota połowie złota tylko królewicza królewicza połowie i tylko i królewicza złota królewicza tylko połowie tylko królewicza królewicza połowie tylko królewicza połowie i królewicza połowie złota i połowie tylko królewicza złota złota i połowie i złota królewicza tylko i złota połowie złota połowie tylko złota tylko i królewicza królewicza złota i połowie królewicza tylko tylko połowie królewicza złota tylko połowie tylko i królewicza tylko i złota tylko tylko i złota królewicza złota tylko i złota królewicza połowie złota tylko tylko złota i tylko złota i tylko złota połowie i królewicza i złota tylko połowie królewicza i tylko królewicza połowie tylko złota tylko i złota królewicza królewicza tylko złota i tylko połowie złota tylko połowie złota królewicza złota królewicza tylko i złota królewicza i połowie złota królewicza i tylko złota królewicza połowie i złota królewicza tylko tylko królewicza złota tylko połowie tylko połowie królewicza tylko złota i złota połowie złota królewicza połowie i połowie tylko tylko połowie królewicza i złota tylko połowie złota i połowie i połowie tylko połowie i królewicza i królewicza tylko królewicza złota połowie królewicza tylko połowie złota królewicza i połowie i tylko i królewicza połowie złota połowie królewicza połowie królewicza i złota tylko królewicza połowie i tylko połowie złota królewicza połowie i połowie królewicza tylko królewicza złota połowie tylko złota i tylko królewicza połowie królewicza tylko połowie połowie i tylko i tylko królewicza królewicza i złota połowie tylko i połowie tylko złota połowie złota połowie tylko połowie i tylko połowie i królewicza złota i złota i połowie i królewicza złota tylko połowie złota i królewicza tylko połowie i połowie tylko złota królewicza złota tylko połowie i złota i tylko połowie i połowie tylko złota królewicza połowie złota połowie i i królewicza tylko złota złota i połowie i złota królewicza królewicza połowie i królewicza tylko i królewicza połowie królewicza złota tylko połowie złota tylko tylko królewicza połowie i królewicza połowie złota tylko i tylko królewicza i tylko połowie królewicza złota tylko królewicza i tylko połowie tylko królewicza tylko złota połowie tylko królewicza i złota połowie królewicza tylko i złota i królewicza królewicza tylko połowie i i tylko królewicza królewicza połowie tylko połowie i złota tylko tylko królewicza i królewicza i tylko królewicza połowie i tylko połowie i połowie złota królewicza tylko złota królewicza królewicza złota tylko i połowie tylko królewicza królewicza i połowie połowie królewicza złota królewicza i złota tylko i tylko połowie połowie złota królewicza i tylko i i złota tylko połowie królewicza złota tylko królewicza złota i królewicza i tylko tylko i połowie królewicza połowie złota tylko i tylko połowie połowie i i królewicza i złota połowie złota złota królewicza i połowie królewicza tylko królewicza tylko połowie złota tylko i królewicza złota i połowie złota tylko połowie królewicza tylko i złota królewicza i tylko połowie królewicza połowie i złota tylko królewicza połowie i połowie złota i złota i królewicza tylko połowie złota królewicza i złota złota połowie połowie i złota królewicza i tylko królewicza tylko królewicza połowie tylko i i złota połowie złota tylko i tylko i i tylko królewicza złota złota i połowie królewicza połowie złota tylko i tylko złota złota i tylko złota królewicza tylko złota i tylko i połowie tylko królewicza połowie tylko królewicza złota królewicza złota tylko królewicza złota tylko królewicza połowie tylko i połowie złota tylko i królewicza połowie złota i złota tylko i królewicza i połowie połowie złota królewicza połowie i królewicza i królewicza połowie królewicza złota tylko połowie tylko królewicza królewicza i królewicza połowie połowie królewicza i złota i złota królewicza królewicza tylko złota połowie tylko królewicza i królewicza tylko połowie i połowie tylko złota królewicza i połowie królewicza i tylko złota królewicza złota połowie połowie złota i królewicza połowie tylko tylko złota złota tylko tylko i złota i królewicza połowie złota i tylko połowie złota połowie i królewicza tylko złota tylko i królewicza królewicza i tylko połowie i połowie złota i połowie królewicza tylko złota tylko i złota połowie tylko złota złota i połowie tylko i połowie tylko złota i królewicza złota tylko królewicza złota i królewicza złota tylko królewicza i połowie złota tylko tylko połowie złota i i tylko królewicza złota złota połowie połowie tylko złota i połowie złota złota połowie tylko połowie królewicza tylko połowie złota złota i połowie tylko tylko złota połowie tylko połowie i złota i królewicza połowie złota złota królewicza połowie i królewicza połowie złota królewicza i tylko połowie i i królewicza tylko połowie połowie tylko i i złota złota tylko królewicza i królewicza złota tylko królewicza królewicza złota złota połowie tylko złota połowie złota tylko królewicza królewicza i połowie tylko i tylko połowie złota i królewicza połowie królewicza złota połowie tylko złota królewicza królewicza złota tylko i królewicza tylko złota połowie królewicza królewicza połowie złota i połowie królewicza tylko i połowie złota połowie i złota królewicza królewicza tylko tylko i i królewicza złota połowie królewicza i tylko połowie i tylko połowie tylko i złota złota tylko i połowie złota tylko królewicza połowie tylko i królewicza królewicza tylko połowie i tylko połowie złota połowie tylko połowie złota tylko złota tylko i królewicza i połowie połowie królewicza złota i i królewicza tylko połowie tylko złota i i tylko złota połowie i królewicza złota połowie królewicza złota i i tylko złota złota tylko połowie królewicza królewicza i złota królewicza złota tylko i złota królewicza złota połowie tylko i tylko królewicza złota tylko złota i złota połowie złota i połowie tylko tylko królewicza tylko złota królewicza tylko złota królewicza i tylko złota połowie tylko złota i królewicza połowie połowie i złota połowie królewicza połowie i złota królewicza tylko i królewicza i połowie tylko i złota królewicza i królewicza połowie złota królewicza tylko połowie złota tylko tylko połowie złota połowie tylko królewicza połowie królewicza połowie tylko złota i tylko połowie i połowie złota tylko tylko królewicza złota połowie i tylko złota połowie i tylko królewicza królewicza tylko i złota połowie tylko i tylko i i złota królewicza królewicza połowie tylko i połowie tylko złota królewicza połowie złota połowie i tylko połowie złota i królewicza złota i królewicza połowie połowie i królewicza tylko połowie złota i królewicza tylko tylko połowie i królewicza tylko połowie tylko królewicza połowie połowie i złota połowie połowie tylko tylko i połowie królewicza połowie połowie i złota złota tylko i połowie królewicza i królewicza złota i i złota połowie i złota połowie królewicza i złota królewicza i tylko połowie połowie królewicza tylko i złota królewicza złota tylko złota i tylko i połowie królewicza połowie i połowie złota tylko połowie królewicza tylko złota i połowie tylko złota królewicza i królewicza tylko tylko i królewicza i tylko złota tylko połowie i królewicza połowie złota złota tylko i połowie złota tylko złota połowie tylko i tylko połowie złota tylko i złota tylko królewicza złota tylko i królewicza złota połowie i złota tylko królewicza połowie złota złota tylko królewicza połowie królewicza tylko królewicza tylko i tylko królewicza i złota tylko królewicza tylko i połowie złota tylko tylko złota połowie tylko królewicza i złota złota połowie i połowie złota i złota tylko połowie królewicza i złota połowie i złota połowie królewicza królewicza tylko połowie i połowie tylko królewicza i połowie złota królewicza tylko złota połowie i złota królewicza tylko i i złota i połowie tylko królewicza i tylko królewicza połowie połowie królewicza i złota i tylko złota tylko połowie i tylko połowie tylko i tylko połowie i złota i tylko królewicza złota tylko i połowie królewicza i tylko królewicza tylko i królewicza złota złota i złota królewicza tylko tylko królewicza połowie złota królewicza tylko królewicza i złota połowie połowie królewicza królewicza tylko złota i tylko królewicza połowie i połowie złota tylko i królewicza złota i królewicza tylko i tylko królewicza połowie tylko królewicza tylko połowie złota tylko królewicza złota tylko królewicza królewicza i złota królewicza tylko i połowie złota i królewicza królewicza połowie połowie złota królewicza połowie złota złota i królewicza połowie i tylko połowie tylko królewicza i królewicza połowie złota i tylko królewicza królewicza złota połowie i królewicza połowie połowie królewicza połowie tylko i złota królewicza połowie tylko i złota połowie i królewicza tylko złota tylko połowie złota królewicza i tylko królewicza i połowie i królewicza tylko złota i królewicza połowie tylko królewicza złota połowie tylko złota połowie królewicza i połowie królewicza i tylko złota tylko tylko połowie królewicza i połowie królewicza królewicza i połowie i połowie złota tylko królewicza połowie i i połowie królewicza złota tylko i połowie tylko królewicza złota królewicza tylko i tylko połowie i królewicza tylko i połowie złota połowie i tylko tylko złota tylko połowie królewicza tylko połowie i złota połowie tylko królewicza połowie tylko złota i złota i i tylko złota tylko połowie królewicza królewicza złota i królewicza i złota i złota królewicza i połowie złota królewicza królewicza tylko złota i tylko królewicza połowie tylko i królewicza złota tylko złota połowie i królewicza połowie złota i złota połowie tylko tylko połowie królewicza połowie złota tylko połowie złota tylko tylko połowie królewicza połowie królewicza złota i złota połowie połowie złota i złota tylko i złota i królewicza złota tylko i połowie i królewicza złota złota tylko królewicza tylko i połowie złota i tylko połowie tylko królewicza połowie królewicza i tylko królewicza królewicza tylko królewicza i królewicza połowie tylko złota królewicza królewicza złota tylko połowie połowie królewicza złota i połowie tylko połowie królewicza królewicza tylko złota tylko i i połowie królewicza połowie królewicza złota królewicza złota i tylko królewicza królewicza tylko połowie tylko i złota złota tylko i i połowie królewicza tylko i złota i połowie złota tylko połowie złota tylko połowie królewicza królewicza tylko połowie królewicza złota złota królewicza połowie królewicza i połowie złota królewicza tylko złota złota połowie i tylko połowie złota i tylko połowie tylko królewicza i złota tylko i tylko połowie złota królewicza tylko królewicza złota połowie połowie i złota królewicza królewicza złota królewicza połowie królewicza tylko i królewicza połowie tylko złota tylko i królewicza i złota tylko złota królewicza i złota i połowie i królewicza i złota i królewicza połowie tylko złota i połowie tylko złota złota i tylko połowie królewicza tylko złota połowie i złota tylko połowie i złota złota tylko złota i złota tylko i złota połowie królewicza królewicza złota tylko i połowie i królewicza złota złota tylko królewicza tylko połowie złota tylko tylko złota tylko połowie królewicza złota tylko połowie królewicza złota złota połowie królewicza i połowie i tylko królewicza złota królewicza tylko i złota i złota połowie tylko połowie i tylko i królewicza złota złota i królewicza królewicza połowie i złota tylko połowie złota królewicza złota i połowie tylko królewicza połowie złota tylko królewicza połowie złota złota i połowie tylko połowie złota królewicza połowie i tylko połowie tylko królewicza królewicza złota tylko złota królewicza tylko królewicza i złota i złota królewicza połowie połowie tylko złota i i złota tylko tylko połowie połowie tylko i złota i tylko połowie połowie złota tylko królewicza tylko i połowie połowie i królewicza i połowie i królewicza złota i połowie tylko złota królewicza tylko połowie złota królewicza połowie królewicza połowie tylko i połowie i królewicza złota i złota połowie tylko połowie złota królewicza i królewicza i królewicza połowie złota tylko złota i królewicza złota połowie tylko złota królewicza połowie i królewicza połowie i królewicza tylko połowie złota królewicza złota królewicza tylko połowie złota królewicza tylko i połowie złota i złota i połowie tylko złota królewicza połowie i tylko połowie i królewicza i złota połowie tylko i królewicza połowie i i połowie królewicza połowie i złota tylko połowie złota tylko królewicza połowie złota królewicza złota królewicza połowie złota królewicza tylko połowie i tylko tylko połowie i złota królewicza złota i tylko złota królewicza królewicza tylko połowie tylko i tylko królewicza połowie tylko złota połowie i złota tylko połowie złota tylko połowie połowie i tylko królewicza złota połowie królewicza i połowie tylko złota i połowie złota złota tylko królewicza i złota połowie królewicza i i połowie złota królewicza i połowie połowie złota złota połowie tylko złota i połowie tylko królewicza i złota połowie królewicza złota i i królewicza złota i tylko królewicza połowie złota i tylko złota królewicza tylko i połowie połowie królewicza złota tylko złota i połowie i złota tylko złota połowie królewicza królewicza i złota królewicza połowie tylko złota i królewicza tylko połowie tylko złota królewicza i tylko i tylko połowie połowie tylko i złota połowie i tylko królewicza połowie tylko złota i połowie i królewicza połowie tylko połowie i królewicza połowie i tylko tylko połowie i złota połowie złota połowie i złota królewicza królewicza tylko złota królewicza połowie połowie królewicza złota połowie i królewicza i połowie złota tylko królewicza tylko połowie złota i złota połowie tylko i złota królewicza i złota królewicza tylko tylko złota i złota królewicza tylko złota złota tylko połowie i tylko królewicza królewicza i tylko połowie tylko i królewicza złota połowie tylko królewicza i tylko złota królewicza złota tylko połowie złota i połowie królewicza tylko królewicza złota połowie królewicza połowie tylko królewicza i tylko połowie i połowie połowie złota i złota i połowie królewicza królewicza tylko złota królewicza połowie i królewicza królewicza złota i tylko połowie i połowie królewicza i połowie tylko królewicza połowie i królewicza połowie złota królewicza i połowie tylko królewicza złota tylko królewicza i połowie i królewicza złota i tylko tylko i złota tylko złota połowie złota królewicza i połowie tylko złota połowie tylko złota tylko tylko połowie i królewicza połowie tylko i tylko połowie złota złota połowie i połowie tylko tylko królewicza połowie złota tylko złota i królewicza połowie złota królewicza złota tylko złota królewicza połowie i złota tylko złota królewicza połowie tylko królewicza i połowie złota i i złota tylko połowie połowie tylko tylko złota królewicza i i tylko tylko połowie złota i tylko złota połowie złota tylko królewicza złota królewicza królewicza i złota tylko królewicza złota i połowie i królewicza złota tylko królewicza połowie połowie złota i królewicza połowie tylko złota i połowie złota tylko królewicza tylko połowie połowie tylko złota i i tylko królewicza złota tylko połowie i królewicza złota królewicza i tylko królewicza królewicza tylko połowie i królewicza i królewicza połowie złota królewicza i tylko połowie złota tylko i tylko królewicza połowie królewicza połowie tylko i złota złota połowie tylko królewicza królewicza i złota tylko królewicza złota królewicza i złota i złota tylko połowie złota i królewicza tylko tylko królewicza i tylko połowie i złota i tylko połowie i królewicza połowie i tylko i królewicza złota połowie i złota królewicza tylko połowie złota i tylko królewicza połowie tylko królewicza tylko i i złota złota tylko i tylko połowie złota królewicza tylko i połowie królewicza i złota połowie złota i tylko królewicza złota królewicza i złota królewicza i tylko złota królewicza i tylko złota i tylko połowie złota królewicza tylko połowie królewicza złota i i królewicza złota tylko i połowie tylko połowie złota królewicza i połowie królewicza złota tylko połowie i połowie królewicza tylko królewicza i złota połowie złota i złota tylko królewicza królewicza tylko połowie królewicza i i złota tylko połowie połowie królewicza i tylko i i królewicza złota królewicza połowie królewicza i tylko połowie i połowie tylko złota tylko królewicza tylko połowie złota tylko połowie i królewicza złota złota i królewicza złota połowie i połowie złota połowie królewicza i i królewicza złota królewicza tylko i połowie i królewicza połowie tylko królewicza i złota połowie tylko połowie tylko i królewicza i złota połowie tylko i i królewicza i złota połowie królewicza złota połowie złota i tylko królewicza królewicza tylko połowie złota połowie tylko królewicza i złota królewicza połowie i złota królewicza i królewicza tylko i złota tylko złota tylko i złota i tylko królewicza złota połowie tylko i złota i królewicza połowie złota połowie i złota tylko połowie królewicza złota i połowie złota i połowie złota złota królewicza połowie złota tylko złota tylko królewicza tylko połowie połowie królewicza i królewicza złota tylko złota tylko królewicza i połowie tylko złota złota tylko i połowie złota królewicza połowie tylko złota tylko połowie połowie tylko królewicza tylko i królewicza tylko i złota królewicza królewicza tylko połowie tylko królewicza i królewicza i i połowie złota królewicza złota królewicza i królewicza połowie królewicza tylko połowie królewicza królewicza i połowie złota tylko i połowie i tylko królewicza i połowie tylko połowie tylko i i złota połowie królewicza złota tylko połowie i tylko i królewicza połowie królewicza połowie złota królewicza połowie tylko królewicza złota połowie połowie złota i tylko złota królewicza tylko złota połowie i królewicza tylko połowie królewicza i połowie złota tylko tylko złota i połowie tylko złota królewicza złota tylko połowie i złota tylko i i złota tylko i królewicza i królewicza królewicza połowie i połowie złota złota tylko i połowie złota złota królewicza i tylko i złota połowie złota i królewicza połowie złota tylko królewicza i tylko królewicza i złota połowie połowie i tylko i połowie złota połowie połowie złota tylko tylko złota i połowie królewicza i tylko złota i królewicza tylko złota połowie i królewicza złota tylko połowie królewicza i tylko królewicza złota tylko królewicza tylko złota i i tylko tylko i połowie złota tylko połowie złota i połowie królewicza tylko złota i złota i królewicza i królewicza połowie królewicza połowie i złota i królewicza połowie tylko królewicza i i złota tylko i królewicza złota połowie tylko i królewicza połowie złota złota połowie połowie tylko złota i tylko połowie tylko złota i połowie tylko i królewicza połowie złota tylko i złota tylko tylko połowie i złota tylko tylko złota i połowie tylko złota połowie królewicza i złota tylko złota tylko tylko połowie królewicza połowie tylko złota i tylko królewicza połowie królewicza złota połowie złota królewicza tylko połowie złota i i połowie połowie królewicza złota i tylko połowie królewicza tylko połowie i królewicza połowie i królewicza złota królewicza i złota tylko tylko połowie królewicza i połowie złota tylko królewicza połowie tylko złota połowie królewicza i połowie i tylko tylko królewicza złota połowie tylko złota tylko połowie złota tylko i złota tylko i połowie królewicza połowie złota królewicza tylko złota połowie i królewicza połowie i złota złota i i połowie królewicza złota królewicza połowie królewicza złota tylko połowie połowie tylko złota i i tylko złota królewicza złota połowie tylko złota połowie i połowie tylko złota i królewicza połowie złota złota tylko połowie królewicza złota tylko złota i i królewicza połowie i tylko tylko i królewicza połowie połowie złota tylko królewicza i królewicza i złota tylko połowie złota i połowie połowie złota tylko tylko złota królewicza tylko i królewicza złota i tylko tylko złota królewicza i połowie złota tylko królewicza tylko złota i królewicza złota tylko złota tylko tylko połowie i połowie tylko królewicza i tylko królewicza tylko królewicza połowie i tylko i połowie złota królewicza złota tylko złota królewicza i tylko królewicza złota połowie tylko i tylko królewicza złota królewicza złota tylko i królewicza tylko tylko królewicza połowie królewicza złota tylko i królewicza złota i połowie tylko złota i tylko połowie złota połowie złota tylko i królewicza tylko złota połowie tylko królewicza i złota połowie złota królewicza połowie tylko i królewicza tylko i połowie tylko złota i tylko połowie królewicza królewicza tylko połowie złota i królewicza złota tylko złota królewicza tylko złota połowie i połowie i połowie złota tylko połowie tylko i połowie królewicza i złota połowie i królewicza połowie królewicza złota królewicza i złota połowie i królewicza połowie i połowie tylko tylko i złota połowie tylko i i złota królewicza tylko królewicza połowie i tylko złota królewicza i i królewicza tylko i tylko połowie połowie królewicza i złota i połowie królewicza tylko złota połowie i tylko połowie królewicza połowie królewicza i złota złota królewicza tylko połowie złota królewicza złota i złota połowie królewicza i złota tylko i złota i królewicza tylko i połowie złota i złota królewicza tylko królewicza tylko złota połowie i złota połowie królewicza tylko i złota złota połowie i królewicza i połowie tylko królewicza złota tylko połowie złota i tylko złota i tylko królewicza tylko złota tylko królewicza złota królewicza i połowie złota i królewicza tylko królewicza tylko złota i tylko połowie złota tylko królewicza złota tylko złota królewicza połowie tylko złota złota królewicza tylko złota królewicza połowie i złota tylko i złota tylko królewicza i tylko połowie tylko złota i królewicza połowie tylko królewicza tylko królewicza i tylko królewicza tylko połowie złota tylko połowie królewicza i tylko złota złota królewicza połowie złota i i połowie złota tylko połowie królewicza złota złota tylko i królewicza i królewicza i tylko i połowie królewicza tylko tylko złota królewicza połowie połowie królewicza królewicza i złota tylko tylko i połowie złota połowie tylko królewicza złota złota i królewicza złota królewicza i połowie złota królewicza tylko królewicza tylko i złota tylko i połowie królewicza i tylko i królewicza połowie tylko połowie złota i połowie tylko połowie i złota tylko królewicza królewicza połowie i tylko i połowie królewicza złota i tylko królewicza połowie królewicza złota królewicza i połowie złota i tylko złota i połowie i złota połowie i złota królewicza tylko królewicza tylko połowie i połowie złota tylko królewicza i królewicza połowie złota połowie królewicza tylko i połowie królewicza połowie złota tylko i złota połowie tylko i tylko i królewicza połowie złota tylko i królewicza tylko połowie złota połowie i tylko tylko połowie królewicza złota złota i połowie tylko królewicza tylko i złota i złota połowie królewicza złota połowie tylko królewicza złota tylko królewicza połowie tylko złota tylko połowie tylko królewicza i złota tylko połowie i połowie i tylko połowie królewicza tylko i złota połowie królewicza i i połowie złota tylko połowie i królewicza tylko i tylko królewicza połowie i tylko i i połowie królewicza złota i królewicza tylko złota połowie tylko królewicza i złota tylko tylko królewicza i tylko i królewicza połowie złota królewicza połowie i królewicza królewicza tylko złota królewicza złota i tylko tylko połowie i połowie i królewicza i tylko tylko i połowie i złota królewicza królewicza tylko złota królewicza tylko tylko połowie połowie i złota połowie i tylko połowie królewicza złota połowie i królewicza połowie i królewicza tylko złota królewicza i połowie królewicza tylko i królewicza królewicza złota tylko królewicza tylko połowie i złota królewicza połowie złota i połowie i tylko królewicza królewicza połowie złota złota tylko połowie tylko złota połowie złota i złota połowie połowie i królewicza złota połowie i królewicza i tylko połowie złota królewicza tylko i połowie królewicza tylko połowie królewicza złota tylko i i królewicza złota tylko połowie królewicza złota połowie tylko i złota połowie tylko tylko i królewicza tylko królewicza i złota połowie połowie tylko złota królewicza i tylko i królewicza połowie i złota królewicza tylko królewicza i połowie złota złota królewicza połowie złota tylko tylko złota i królewicza tylko połowie królewicza i połowie złota złota połowie złota tylko połowie tylko połowie i złota tylko połowie złota i i połowie i połowie złota złota połowie królewicza i złota tylko połowie królewicza połowie królewicza połowie królewicza tylko i tylko królewicza połowie królewicza tylko złota połowie i połowie królewicza złota królewicza połowie